همایش ارگانیک گیاهان دارویی
1
همایش کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان داروییهمایش کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی – 22 و 23 مهرماه 1394 – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارگاههای آموزشی انجمن گیاهان دارویی ایران

(مهلت ثبت نام تا پایان تیر ماه 1394 تمدید شد)

کمی در باره ما!
مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات کشت و توسعه گیاهان دارویی مرتعی زاگرس